fbpx

Algemene voorwaarden

 Algemene verkoopsvoorwaarden webshop.

www.yourcocon.com

Ondernemingsgegevens

SLIMCAB BV

Wittestraat 76

BE 0877 263 050

[email protected]

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van SLIMCAB BV […] biedt haar klanten de mogelijkheid op de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van SLIMCAB BV moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door SLIMCAB BV aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie-, of administratieve kosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld , is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SLIMCAB BV niet. SLIMCAB BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie bevat, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. SLIMCAB BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door SLIMCAB BV. SLIMCAB BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure via de webshop verloopt als volgt;

SLIMCAB BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in EUROPA. De levering gebeurt door BPost (België). Indien er kosten voor deze levering worden aangerekend wordt dit uitdrukkelijk bij het afronden van de bestelling vermeld. Deze kost is afhankelijk van de tarieven van BPost (België).

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan SLIMCAB BV. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf dat hij (of een door hem aangewezen derde partie, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en de keuze niet door SLIMCAB BV was geboden.

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van SLIMCAB BV.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SLIMCAB BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij SLAMCAB BV.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant SLAMCAB BV ([email protected], Wittestraat 76 – 8700 Tielt) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn of haar beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn of haar mededeling betreffende zijn of haar uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Via de website www.yourcocon.com kan de Klant navigeren naar de webshop.

In de webshop kan de klant kiezen om 1 of meerdere artikelen aan zijn of haar winkelmand toe te voegen alvorens af te rekenen.

Tijdens het afrekenen van de winkelmand zal de bijhorende leveringskost berekend worden.

De Klant kan dan de betaling afronden. Betaling is mogelijk via Bancontact met een geldige debetkaart of via een geldige kredietkaart.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij of zij zijn of haar beslissing om de overeenkomst te herroepen aan SLIMCAB BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan SLIMCAB BV (Wittestraat 76 – 8700 Tielt). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de Klant. 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverdeaccessoires en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt SLIMCAB BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij of zij dat in een winkel zou mogen doen. teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel van waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal SLIMCAB BV alle webshopgerelateerde, tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat SLIMCAB BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan SLIMCAB BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of tot de Klant heeft aangetoond dat hij of zij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang wel tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door SLIMCAB BV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

SLIMCAB BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garatie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de SLIMCAB BV klantendienst en het artikel op eigen kosten terug te bezorgen aan SLIMCAB BV.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant SLIMCAB BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De commerciële en/of wttelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: klantendienst

De klantendienst van SLIMCAB BV is bereikbaar via mail ([email protected]) per post op onderstaand adres. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Wittestraat 76 – 8700 Tielt – België

Artikel 10: sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover SLIMCAB BV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfetaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 EUR per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt SLIMCAB BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, SLIMCAB BV, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

Voor informatie over het gebruik van uw gegevens en al uw rechten omtrent deze gegevens richten wij u tot ons privacybeleid (https://yourcocon.com/privacy-policy/) waarin al dit beschreven staat.

Artikel 12: gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. voor alle andere cookies vragen wij u toestemming.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 13: aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door SLIMCAB BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen , of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van SLIMCAB BV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 15: bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: toepassing recht – geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepaling van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

BIJLAGE: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan SLIMCAB BV,

Wittestaat 76 – 8700 Tielt

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):

Besteld/Ontvangen (*) op:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) wanneer dit formulier op papier wordt ingediend:

Datum:

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.